شرکت در کلاس های دانش افزایی برای مربیان دارای مدرک درجه Bآسیا اجباری است

به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال استان اردبیل،کلاس های دانش افزایی در اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد.سجاد پارسی رئیس کمیته آموزش هیات فوتبال استان اردبیل در این مورد گفت:این کلاس در تاریخ 26 اردیبهشت ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال استان اردبیل،کلاس های دانش افزایی در اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد.سجاد پارسی رئیس کمیته آموزش هیات فوتبال استان اردبیل در این مورد گفت:این کلاس در تاریخ 26 اردیبهشت ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال استان اردبیل،کلاس های دانش افزایی در اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد.سجاد پارسی رئیس کمیته آموزش هیات فوتبال استان اردبیل در این مورد گفت:این کلاس در تاریخ 26 اردیبهشت ماه سال جاری برگزار خواهد شد.
پارسی ادامه داد:این کلاس ها برای مربیانی است که دارای مدرک مربیگری Bآسیا هستند و مربیانی که در این کلاس ها شرکت نکنند از سوی فدراسیون فوتبال برای آنها کارت مربیگری در هیچ باشگاهی صادر نخواهد شد.

گفتنی است که مدرس این دوره مرسل وقری مقدم می باشد.

دیدگاه خود را بیان کنید